Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. UEK, dr hab. Stanisław PFEIFER


(12) 293-78-23 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

  2012

 • Pfeifer S., Methods of objective evaluation as a component of quality – related knowledge development, [w:] Selected aspects of industrial products qualiy , red. J. Żuchowski, Z. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 135-144, Radom 2012.
 • Pfeifer S., Błaszczyk J., Charakterystyka włókien węglowych oraz materiałów zawierających włókna węglowe, [w:] Wybrane aspekty jakości wyrobów, red. J. Żuchowski, Z. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 152-159, Radom 2012.
 • Pfeifer S., Turek P. , Problematyka rozpatrywania reklamacji w świetle znajomości przepisów prawa, [w:] Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, red. J. Żuchowski, Z. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 52-59, Radom 2012.
 • Pfeifer S., Taksonomiczne modele oceny jako narzędzia systemów zarządzania jakością, [w:] Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, red. T. Sikora, M. Giemza, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 664-676, Kraków 2012.


 • 2010

 • Pfeifer S., Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązywaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 831, s. 31-42, Kraków 2010.


 • 2009

 • Pfeifer S., Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Seria Specjalna: Monografie nr 190, Kraków 2009.


 • 2008

 • Pfeifer S., Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów , [w:] Gospodarka a środowisko. Zarządzanie środowiskiem - jakość życia - zarządzanie jakością, red. naukowy T. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, Prace Naukowe nr 22, s. 185-194.


 • 2007

 • Pfeifer S., Metody taksonomii w tworzeniu mosdeli oceny wyrobów rynkowych , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, nr 745 , s.35-42.
 • Pfeifer S., Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych, [w:] Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, (red. S. Doroszewicz, A. Zabierzowska ), Monografia z cyklu Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, SGH, Warszawa 2007, s. 389-397.
 • Pfeifer S., Inhomogeneity measures in quality assessment of marketable products, [w:] Current trends in commodity science. Vol. I, R. Zieliński (ed.), D. Wieczorek (co-ed.), Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference, IGWT, The Poznań University of Economics Publishing House, s. 74-80, Poznań 2007.
 • Pfeifer S., Product quality assessment uncertainty, [w:] Current trends in commodity science. Vol. I, R. Zieliński (ed.), D. Wieczorek (co-ed.), Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference, IGWT, The Poznań University of Economics Publishing House, s. 80-86, Poznań 2007.


 • 2006

 • Pfeifer S., "An application of non-linear normalisation to quality assessment of goods", [w:] "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life " , Proceedings of the 15th IGWT SYMPOSIUM Kijów, 2006, VOLUME 1, s. 206 - 210, rys. 2, tab 2, bib. 11.
 • Pfeifer S., Procedures for objective quality assessment applied to furniture textiles", [w:] "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life " , Proceedings of the 15th IGWT SYMPOSIUM Kijów, 2006, VOLUME 2, s. 968 - 972, rys. 3, tab 1, bib. 11.
 • Pfeifer S., "Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych", [w:] "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług", monografia pod red. J. Żuchowskiego, Wydawnictwo Instytutu Technologii i eksploatacji - PIB, Radom 2006, s. 700-704, rys1, tab2, bib. 23.
 • Pfeifer S., "Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów rynkowych", artykuł na I Ogólnopolską Konferencję z cyklu Zarządzanie Jakością i Środowiskiem Drogą do Doskonałości w Działaniu, organizowaną przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Materiały Konferencji, Piechowice, 2006.


 • 2005

 • Pfeifer S., "Addytywne modele oceny wyrobów", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 685, Kraków 2005, rys. 2, tab. 3, bib. 15.
 • Pfeifer S., An application of linear normalization to quality assessment of goods, [w:] Current trends in commodity science. Volume I, R. Zieliński (ed.), D. Wieczorek (co-ed.), Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference IcomSC' 05, The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań 2005, 205-211.
 • Pfeifer S., "Taksonomiczne aspekty oceny jakości, [w:] Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, (red. S. Doroszewicz, A. Zabierzowska), Monografia z cyklu Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, SGH, Warszawa 2005, ISBN 83-7378-204-4.


 • 2004

 • Pfeifer S., "Additive Models for Product Assessment", [w:] "FOCUSING NEW CENTURY: COMMODITY - TRADE - ENVIRONMENT" , Proceedings of the 14th IGWT SYMPOSIUM Beijing, China , 2004, s. 440-444.
 • Pfeifer S., "Consumer Protection Systems in Poland and Other EU Member States", [w:] "FOCUSING NEW CENTURY: COMMODITY - TRADE - ENVIRONMENT" , Proceedings of the 14th IGWT SYMPOSIUM Beijing, China , 2004, s.632-638.
 • Pfeifer S., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów", [w:] "Towaroznawcze problemy jakości", Polish Journal of Commodity Science nr 1/2004 s.137-151.
 • Pfeifer S., Modele oceny wyrobów", [w:] Żuchowski J. (red.): Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, s. 229 - 233, Politechnika Radomska. Polska Akademia Nauk, Radom 2004.
 • Pfeifer S., "Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 658, Kraków 2004 , s.55-70.


 • 2003

 • Pfeifer S., "Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 630, Kraków 2003, s.49-62, rys. 6, tab. 5, bib. 12.
 • Pfeifer S., "Wymagania i normalizacjia dotycząca wyrobów włókienniczych w procesie w procesie integracyjnym z Unią Europejską", [w:] "Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej", Etap II, kierownik tematu A. Cochół, Badania Statutowe KTP AE 2003 r.


 • 2002

 • Pfeifer S., Salerno-Kochan R.: Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2002, nr 590, s.25-40.
 • Pfeifer S., Gajewski A.: Metody oceny właściwości elektrostatycznych płaskich wyrobów włókienniczych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2002, nr 599, s.85-90.
 • Pfeifer S.: Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2002, nr 599 , s.17-29.
 • Pfeifer S., "Study of the dynamics of utility changes for some textile products", Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference Poznań, September 1-5, 2002, s. 832-837
 • Pfeifer S. Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów", Materiały z Krajowej Konferencji w Radomiu nt. "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy", s. 449-454, Radom, październik 2002
 • Pfeifer S., Procedures for objective quality determination for marketable products", Euroconference on UNIVERSITY AND ENTERPRISE "A partnership for training, research, employment and social development", Materiały konferencji - FACULTY OF ECONOMICS UNIVERSITY "LA SAPIENZA", Rome, September 26-28, 2002, s. 1-7.


 • 2001

 • Pfeifer S., Numerical designation of the quality in the example of the textile, Commodity Science in Global Quality Perspective. Proceedings of the 13 th IGWT Symposium Maribor 2001, s. 347-352.
 • Pfeifer S., Qualitative expertise as an element of commodity flow management withing the polish customs area, Teoria I praktyka zarządzania: spojrzenie przez tysiąclecie, VIII Międz. Konf. w Kijowie, Mat. Konf. Kijów 2001, s. 279-280.


 • 2000

 • Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J.: Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów. Materiały Konferencyjne pt. "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytet Jagielloński, Tom 3, Kraków 2000, s.677 - 684.
 • Pfeifer S.: Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2000r., nr 546, s. 89-100.
 • Pfeifer S., Gajewski A., Badania właściwości ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych, IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie, Mat. Konf. Łódź 2000, s. 327-330.
 • Pfeifer S., Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wyrobów rynkowych, I Ogólnopolska Konferencja "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", SGH Warszawa, 15.12.2000, Mat. Konf., s. 267-272.
 • Pfeifer S., Salerno-Kochan R., Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM, II Konf. Nauk. Nt. Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, AE Kraków 2000, s. 288-290.


 • 1999

 • Pfeifer S.: Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1999, nr 525.
 • Pfeifer S., An examination of active sportswear materials, Materiały Konferencyjne pt.: Quality For The XXIst Century", Proceedings of the 12 th IGWT Symposium Poznań - Gdynia, September 5-11, 1999, vol. II.


 • 1998

 • Pfeifer S.: Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 1998, nr 505, s. 37-46.
 • Pfeifer S., Rola reklamacji w kształtowaniu świadomości projakościowej konsumentów i sprzedawców, Mat. Konf. pt.: "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej", AE, Kraków 1998, s. 220-223.
 • Pfeifer S., Consumers Organizations - a Practical Influence on Quality Level of Market Products, Qualita verso il 2000, XVIII Congresso Nazionale di Marceologia, Verona, 1998, s. 283-285.
©1924-2018 KTP UE Kraków