Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. UEK, dr hab. inż. Renata SALERNO-KOCHAN


(12) 293-78-37 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

  2012

 • Salerno-Kochan R., New approach to safety evaluation of textile goods. The bioindicative measuring method for formaldehyde content in textiles, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, nr 2, s. 96-101 (czasopismo wyróżnione w Journal Citation Reports).
 • Salerno-Kochan R., Badania toksycznoœci metali ciężkich w aspekcie oceny bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, nr 881.
 • Salerno-Kochan R., The foresight technologies for textile industry, w: Selected Problems of Industrial Product Quality, ed. J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012, s. 103-111.
 • Salerno-Kochan R., The Innovative Method of Evaluation the Safety of Textile Goods with Reference to Chemical Hazardous, w: Technology and Innovation for a Sustainable Future: A Commodity Sciences Perspective, Ed. by R. Merli, IGWT AISME, Roma 2012, ENEA ROMA TRE, ISBN 978-88-8286-269-5.
 • Salerno-Kochan R., The Foresight Technologies for Textile Industry, VI International Conference, Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy: Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers. Abstracts, Technical University in Radom, September 12-14, 2012, s. 34.


 • 2011

 • Salerno-Kochan R., Research on the evaluation of formaldehyde content in textiles, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, nr 212, s. 238-246.


 • 2010

 • Salerno-Kochan R., Zielińska G., A Calorimetric Method for Evaluation the Toxicity of Formaldehyde Using Tetrahymena pyriformis, w: "Selected Problems of Quality of Industrial Products", ed. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 39-45 (udział 70%).
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Kryteria i metody oceny bezpieczeństwa użytkowania wyrobów skórzanych i tekstylnych. Nowe podejœcie, w: "Materiały, nanotechnologia i ekologia w przemyœle skórzanym", pod red. L. Przyjemskiej, Instytut Przemysłu Skórzanego, Kraków 2010, s. 263-273 (udział 50%).
 • Salerno-Kochan R., Fyda J., Wójtowicz A., The Fluorescence Measuring Method Based on AlamarBlueŽ Assay and Tetrahymena Pyriformis for Screening and Assessing Safety of Textiles, w: Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science. Proceedings of 17th IGWT Symposium 2010 International Conference on Commerce, ed. D. Plesea, Olaru M., Dinu V., vol. II, Special issue of the Romanian Journal “ Calitatea – acces la success”, 2010, no 116, s. 993-997 (udział 33%).
 • Salerno-Kochan R., Narzędzia bezpieczeństwa produktów nieżywnoœciowych i ich stosowanie w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, nr 831, s. 43-54.
 • Salerno-Kochan R., Application of toxicological assay and spectrophotometric measurements in evaluation safety of textiles, Polish Journal of Commodity Science, 2010, nr 3, s. 67 – 76.
 • Fyda J., Wójtowicz A., Salerno-Kochan R., Sensitivity of the ciliate Tetrahymena pyriformis to selected toxic solutions Using Alamar BlueŽ assay, w: Proceedings of the 6th Hydromicrobiological Conference “Microorganisms from Ecology to Technology. Abstracts, Gdańsk University of Technology & The University of Gdańsk, Gdańsk-Gdynia, June 6-10, 2010, s. 20 (udział 33%).
 • Salerno-Kochan R., Zielińska G., Calorimetric Method for Evaluation the Toxicity of Formaldehyde Using Tetrahymena pyriformis, w: V International Conference “Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy. Commodity Science – Research and Practice. Abstracts, Technical University in Radom, September 15-17, 2010, s. 61 (udział 70%).


 • 2008

 • Salerno-Kochan R., Consumers' Approach to Quality and Safety of Textile Products. Part 1. Quality of Textile Products from Consumers' Point of View, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2008, no. 4, p. 8-12.
 • Salerno-Kochan R., Consumers' Approach to Quality and Safety of Textile Products. Part 2. Consumers' Perception of Parameters Related to the Safety of Clothes Use, Fibres &Textiles in Eastern Europe, 2008, no. 5, p. 9 - 12.
 • Salerno-Kochan R., The Comparison of Utility Comfort of Sports Underwear Clothing Made of Modern Chemical Fibres, in: Monograph Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear, ed. I. Frydrych & M. Pawłowa, Technical University of Lodz, Lodz 2008, pp. 179-182
 • Salerno-Kochan R., Teoretyczne podstawy zastosowania biotestów w ocenie bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych, w: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, monografia pod red. J. Żuchowskiego, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2008, s. 306 -310.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Zapewnienie bezpieczeństwa próduktów skórzanych jako podstawa doskonalenia ich jakości, w: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, monografia pod red. T. Sikory, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 704-711.
 • Salerno-Kochan R., The Influence of Multilayer Construction of Clothes on Water Vapour Transport, in: Proceedings of 16th IGWT Symposium Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, Suwon: The University of Suwon, 2008, Vol. II, p. 598-602.
 • Salerno-Kochan R., Principles of Risk Assessment in Evaluation of Textile Goods Safety, in: Proceedings of 16th IGWT Symposium Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, Suwon: The University of Suwon, 2008, Vol. I, p. 326-330.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R. A Comparison of Insulating Properties of Hydrophilic and Hydrophobic Fabrics with Various Amount of Moisture, in: Proceedings of 16th IGWT Symposium Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, Suwon: The University of Suwon, 2008, Vol. II, p. 603-607.
 • Salerno-Kochan R., The Theoretical Fundamentals of Biotests' Use in Textile Product Safety Evaluation, in: Proceedings of IV International Conference: Role of Science of Commodities in Quality Management In Knowledge - Based Economy - TQM Philosophy in Sustainable Development. Product Quality and Safety in Sustainable Development. Abstracts, Radom University of Technology, Radom 2008, s. 50.


 • 2007

 • Salerno-Kochan R., Comparison of Some Physiological Comfort Properties of Knitted Fabrics Used for Sport and Recreation Underclothes, Proceedings of 9th International Commodity Science Conference (IGWT), ) Current Trends in Commodity Science, Poznań, August 27-29, 2007, pp. 564 - 569.
 • Salerno-Kochan R., Struktura jakości wyrobów włókienniczych w świetle badań konsumenckich, Zeszyty Naukowe UEK, nr 745, Kraków 2007, s. 45 - 57.
 • Salerno-Kochan R., Current Problems Related to Quality and Safety of Textile Products, Proceedings of 9th International Commodity Science Conference (IGWT) Current Trends in Commodity Science, Poznań, August 27-29, 2007, pp. 570-575.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Research on Thermal Properties of Moist Heat Insulating Fabrics, Proceedings of 5th Central European Conference Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, ATH & IBWCh, Kraków 5-8 September 2007, p. 88-89.
 • Salerno-Kochan R., Estimation of Bamboo Fibres Applicability on Underwear Knitted Fabrics, Proceedings of IVth International Scientific Conference Light Industry - Management and Organization of Production, Materials Science, Technology and Designing (ed. K. śmiechowski), Technical University of Radom, Radom 2007, p.131-136.
 • Salerno-Kochan R., Bezpieczeństwo produktów włókienniczych - aktualne problemy i możliwości ich rozwiązywania, w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, pod red. S. Doroszewicza i A. Kobylińskiej, SGH, Warszawa 2007, s. 406-414.
 • Salerno-Kochan R., Ocena przydatności włókien bambusowych na dzianiny bieliźniane, Streszczenia z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Przemysł Lekki - Zarządzanie i organizacja produkcji, materiałoznawstwo, technologia i wzornictwo, Politechnika Radomska, WMiTO, Radom 2007, s. 14-15.


 • 2006

 • Salerno-Kochan R., Analiza wybranych wskaźników określających zdrowotność wyrobów odzieżowych, ZN AE, nr 718, 2006, s. 127-145.
 • Salerno-Kochan R., Hierarchizacja parametrów określających bezpieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych na podstawie badań postaw konsumenckich w: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, pod. red. J. Żuchowskiego, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2006, s. 501-506.
 • Salerno-Kochan R., Consumer models of quality structure for clothes, Proceedings 15th Symposium of IGWT “Global safety of commodity and environment. Quality of life”. Volume II, Kijów 12-17.09.2006, p. 1020-1024.
 • Salerno-Kochan R., Marcinkowska E., Some aspects of water vapor transport through clothing and shoe materials, Proceedings 15th Symposium of IGWT “Global safety of commodity and environment. Quality of life”. Volume II, Kijów 12-17.09.2006, p.1087-1091.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Dew-point temperature as an index of the physiological proprieties of textiles, Proceedings 15th Symposium of IGWT “Global safety of commodity and environment. Quality of life”. Volume II, Kijów 12-17.09.2006, p. 956-961.
 • Salerno-Kochan R., Zastosowanie analizy czynnikowej PCA do badań konsumenckiej struktury jakości na przykładzie tekstyliów dekoracyjnych, Materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Kat. Zarz. Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 21-22.09.2006, s. 327-331.
 • Salerno-Kochan R., Hierarchy of Parameters Influencing Safety and Health Properties of Clothes on the Base of Consumer Poll, Proceedings of 3th International Conference: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy. Innovativeness in Product and Service Quality Development. Abstracts, Technical University of Radom, 12-13 October 2006, p.34-35.


 • 2005

 • Salerno-Kochan R., Role of health properties in quality assessment of textile products. Consumers' poll, in: Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, 28.08 - 4.09. 2005. s. 837-842.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Physiological comfort of clothes in dependence on composition of materials, In: Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, 28.08 - 4.09. 2005. s. 768-774.


 • 2004

 • Salerno-Kochan R., Application of FTIR Spectroscopy Method to Study the Biodegradation of Textiles, Abstracts/International Biodeterioration & Biodegradation, 2004, no 53, p.186.
 • Salerno-Kochan R., Wymagania dotyczące wyrobów włókienniczych w świetle integracji Polski z Unią Europejską, w monografii pt. "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską" pod red. J. Żuchowskiego, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004, ss. 234-237.
 • Salerno-Kochan R., Wybrane aspekty zdrowotności tekstyliów, w monografii pt. "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską" pod red. J. Żuchowskiego, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004, ss.512-516.
 • Salerno-Kochan R., Eco-design of Textiles as the Guaranty of their Safety,: w materiałach 14th Symposium of IGWT "Focusing New Century. Commodity, Trade, Environment, 25 - 29.08.2004, Beijning, Chiny.
 • Salerno-Kochan R., Wąs-Gubała J., Biodegradation of Wool Woven Fabrics in Soil Environment: w materiałach 14th Symposium of IGWT "Focusing New Century. Commodity, Trade, Environment, 25 - 29.08.2004, Beijning, Chiny.
 • Salerno-Kochan R., Rola znakowania ekologicznego wyrobów włókienniczych w świetle wyników badań konsumenckich, w: materiałach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "EKOTEXTIL 2004", IIMW, Ustroń 14-15.09.2004.
 • Salerno-Kochan R., Some aspects of health properties of textiles, w materiałach: II International Conference "Role of Science of Commodities in Quality Management In Knowlage - Based Economy" - Science of Commodities and Integration with European Union. Abstracts", Radom University of Technology, Radom 14-15.10.2004.
 • Salerno-Kochan R., Requirements for textiles products In the aspekt of integration Poland with European Union, w materiałach : II International Conference "Role of Science of Commodities in Quality Management In Knowlage - Based Economy" - Science of Commodities and Integration with European Union. Abstracts", Radom University of Technology, Radom 14-15.10.2004.
 • Salerno-Kochan R., Salerno-Kochan M., Certyfikacja wyrobów włókienniczych w Polsce i jej znaczenie dla konsumentów, ZN AE, nr 658, Kraków 2004, s. 38-53.
 • Salerno-Kochan R., Analiza wymagań stawianych wyrobom włókienniczym w świetle obowiązujących przepisów i oczekiwań konsumentów, ZN AE, nr 658, Kraków 2004, s. 38-53.


 • 2003

 • Salerno-Kochan R., Kształtowanie i ocena jakości wyrobów włókienniczych z uwzględnieniem wymagań ekologii, ZN AE, nr 630, Kraków 2003, ss. 63-79.
 • Salerno-Kochan R., Ekologiczność wyrobów włókienniczych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia wyrobów", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wrzesień 2003, s. 247.
 • Salerno-Kochan R., Ekoznaki dla wyrobów włókienniczych - rodzaje i kryteria ich przyznawania, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia wyrobów", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wrzesień 2003, s. 256.


 • 2002

 • Pfeifer S., Salerno-Kochan R.: Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2002, nr 590, s.25-40.
 • Salerno-Kochan R.: Analiza podatności włókien syntetycznych na procesy rozkładu występujące w metodach utylizacji odpadów, ZN AE, Kraków 2002, nr 599, ss. 73-84.
 • Salerno-Kochan R. The Textile Product Quality. Conformity to Polish Standards and Regulations Versus Customer's Expectations, Euroconference on "University and Enterprise. A partnership for training, research, employment and social development." La Sapienza University, Roma, 26-28 September 2002.
 • Salerno-Kochan M., Salerno-Kochan R., The Reasons for Management System Integration. Research study. Euroconference on "University and Enterprise. A partnership for training, research, employment and social development." La Sapienza University, Roma, 26-28 September 2002.
 • Salerno-Kochan R., Sustainable Development and Quality of Textiles. Polish Enterprices, The 12 International Symposium "Alternative Economic Strategies, Bukarest, Romania, 29 November, 2002, s.267-280.


 • 2001

 • Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J.: Biodegradation of Cellulose Textiles, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2001, vol. 9, nr 3, s. 69-72 (czasopismo z Listy Filadelfijskiej).
 • Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J.: Biodegradation of Polyamide and Polyester Fabrics and its Combinations with Cellulose Fibers, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2001, vol. 9, nr 4, s. 62-65 (czasopismo z Listy Filadelfijskiej).
 • Salerno-Kochan R., Zastosowanie spektrofotometrii FTIR do oceny rozkładu mikrobiologicznego tkanin, w materiałach Ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, 30 - 31.05.2001, s. 198.
 • Salerno-Kochan M., Salerno-Kochan R., Some Problems with Implementation of Quality Management Systems Based on the ISO 9000 Series. Case Study, w: materiałach 13th IGWT Symposium pt.: "Commodity Science in Global Quality Perspective" Maribor, 2 - 8.09.2001, vol. I, s. 315.
 • Salerno-Kochan R., Analysis of Environmental Degradation Mechanisms in Utilisation Textiles Wastes, w materiałach 13th IGWT Symposium: "Commodity Science in Global Quality Perspective" Maribor , 2 - 8.09.2001, vol. I, s. 467.


 • 2000

 • Pfeifer S., Salerno-Kochan R., Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM, II Konf. Nauk. Nt. Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, AE Kraków 2000, s. 288-290.
 • Salerno-Kochan R., Wąs Gubała J.: Analiza mikroskopowa zmian strukturalnych tkanin i włókien wełnianych spowodowanych działaniem mikroorganizmów, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2000, nr 546, s. 89-95.
 • Salerno-Kochan R.: Przegląd i próba oceny metod badania biodegradacji wyrobów, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2000, nr 546, s. 49-62.
 • Wąs-Gubała J., Salerno-Kochan R.: The biodegradation of the fabric of soldiers' uniforms, Science & Justice, 2000, nr 40, s. 15-20 349 (czasopismo z Listy Filadelfijskiej).
 • Szostak-Kotowa J., Salerno-Kochan R., Rozkład mikrobiologiczny tkanin syntetycznych i ich mieszanek, w materiałach Ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. " Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, 27 styczeń 2000, s. 45.
 • Salerno-Kochan R., Kinetyka rozkładu tkanin celulozowych w ujęciu matematycznym, w materiałach Ogólnokrajowej konferencji naukowej nt. "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, 27 styczeń 2000, s. 78.


 • 1999

 • Salerno-Kochan R.: Problemy utylizacji odpadów włókienniczych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1999, nr 525, s. 5 - 13.
 • Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J.: Biodegradowalność wyrobów włókienniczych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1999, nr 525, s. 15 - 28.
 • Salerno-Kochan R., Wąs Gubała J.: Ocena stopnia biodegradacji wełny na przykładzie tkanin mundurowych, Przegląd Włókienniczy, 1999, nr 5, s. 2 - 8.
 • Salerno-Kochan R., Ecotextiles - the standard of textile quality for the 21st century, w: Materiałach 12th IGWT Symposium: "Quality for the XXIst Century", Poznań - Gdynia, 5-11 September 1999.
 • Salerno-Kochan R., Biodegradation of textile materials as a method of utilization the wastes, w materiałach międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Towaroznawstwo - nauka, praktyka i perspektywy rozwoju w gospodarce rynkowej", Kijów, 24-25 listopad, 1999, cz. I, s. 40.


 • 1998

 • Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J.: Czynniki warunkujące rozkład mikrobiologiczny wyrobów włókienniczych. Cz. I. Wpływ czynników środowiskowych, Przegląd Włókienniczy, 1998, nr 8, s.22-24.
 • Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J.: Czynniki warunkujące rozkład mikrobiologiczny wyrobów włókienniczych. Cz. II. Wpływ czynników technologicznych, Przegląd Włókienniczy, 1998, nr 11, s.21-24.
 • Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J.: Rozkład tkanin elano-bawełnianych przez organizmy glebowe, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1998, nr 505, s. 47-56.
 • Salerno-Kochan R., Zmiany jakościowe wełny spowodowane mikroorganizmami, Materiały I Konferencji Naukowej pt. "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej" organizowanej przez Kat. Tow. Ogólnego i Zarz. Jak. AE oraz PTT, Kraków, 24-25.09.1998r, s. 304.
©1924-2018 KTP UE Kraków