Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

PRACOWNIA BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
KATEDRY TOWAROZNAWSTWA PRZEMYSŁOWEGO UEK W KRAKOWIE

Pracownia wyposażona jest w maszynę do badań wytrzymałościowych Instron 5544. Urządzenie pozwala na wykonywanie precyzyjnych i bardzo dokładnych pomiarów znajdujących zastosowanie w technice, jak również w pracach naukowych. Badania można przeprowadzać na różnorodnych materiałach, biomateriałach, elementach i podzespołach.

Do podstawowych zespołów funkcjonalnych maszyn wytrzymałościowych należą:
- zespół obciążający z układem uchwytów,
- zespół napędowy,
- urządzenie do pomiaru siły i odkształcenia,
- urządzenie sterujące z układem rejestracji
wyników w formie zależności siły od wydłużenia.

Instron 5544 jest jednokolumnową maszyną wytrzymałościową wyposażoną w komputer, który umożliwia:
- sterowanie przebiegiem próby,
- automatyczną rejestrację wyników,
- analizę wyników pomiarów bezpośrednio podczas
wykonywania próby lub po jej zakończeniu.

Podstawową charakterystykę maszyny Instron 5544 podano w tabeli:

 Obciążalność [kN]2
 Maksymalna prędkość [mm/min]1000
 Minimalna prędkość [mm/min]0.05
 Maksymalna siła przy pełnej prędkości [kN]2
 Maksymalna prędkość przy pełnym obciążeniu [mm/min]1000
 Prędkość powrotna [mm/min]1500
 Rozdzielczość położenia [mm]0.208
 Całkowite przesunięcie wodzika [mm]917
 Całkowita pionowa przestrzeń pomiarowa [mm]1076

Maszyna pozwala na wykonywanie próby rozciągania, ściskania, zginania, ścinania i odrywania większości materiałów, podczas których wyznacza się odpowiednio zdefiniowane wytrzymałości:

  • wytrzymałość na rozciąganie określona jest stosunkiem siły powodującej rozerwanie próbki do jej pola przekroju początkowego.
  • wytrzymałość na ściskanie określona jest stosunkiem siły powodującej skruszenie próbki do jej pola przekroju początkowego.
  • wytrzymałość na zginanie określona jest stosunkiem największego momentu gnącego powodującego złamanie próbki do wskaźnika wytrzymałości przy zginaniu charakteryzującego kształt i rozmiary próbki.
  • wytrzymałość na ścinanie określona jest stosunkiem siły przecinającej próbkę do jej pola przekroju w miejscu przecięcia.
  • wytrzymałość na odrywanie określona jest stosunkiem siły odrywającej od siebie próbki połączone spoiną do pola przekroju spoiny.
©1924-2019 KTP UE Kraków