Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

BEZPIECZEŃSTWO I KSZTALTOWANIE JAKOŚCI PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład / ćwiczenia

BEZPIECZEŃSTWO I KSZTALTOWANIE JAKOŚCI PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH - OPIS PRZEDMIOTU
Bezpieczeństwo i jakość produktu, jakość procesu. Podstawy prawne w zakresie obowišzków nakładanych na producentów i dystrybutorów względem wytwarzanych i wprowadzanych na rynek produktów (dyrektywy, ustawy i rozporzšdzenia wydane przez Radę UE, Sejm RP, resortowe ministerstwa itp.). System nadzoru i kontroli jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych na rynek. Zasady powiadamiania o produktach niebezpiecznych, informatyczne systemy nadzoru rynku działajšce na obszarze UE (RAPEX) i Polski (HERMES 2). Instytucje i organizacje sprawujšce nadzór nad jakościš i bezpieczeństwem produktów. Wybór cech jakościowych, w tym parametrów determinujšcych bezpieczeństwo zdrowotne wybranych wyrobów przemysłowych. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz w zakresie bezpieczeństwa wyrobów przemysłowych różnych branż. Szacowanie wartości cech jakościowych. Analiza ważności cech diagnostycznych. Analiza czynników kształtujšcych jakość i możliwości ilościowego szacowania poziomu jakości. Kompleksowa analiza jakości wyrobu przemysłowego.©1924-2018 KTP UE Kraków